Co zawiera umowa z wykonawcą robót?
Oznaczenie stron umowy | Przedmiot umowy | Oświadczenia stron | Podwykonawcy | Zakres prac i materiałów | Etapy wykonania robót | Odbiory częściowe i odbiór końcowy robót | Wynagrodzenie wykonawcy | Pozostałe obowiązki wykonawcy i inwestora | Gwarancja | Kary umowne | Odstąpienie od umowy | Zakaz cesji praw i obowiązków | Zasady kontaktów między stronami | Postanowienia uzupełniające
Zobacz fragmenty umowy z wykonawcą robót
§4
Materiały i prace niezbędne do wykonania robót
  1. Materiały i prace niezbędne do wykonania robót zostaną wymienione przez Wykonawcę w ofercie wykonania robót objętych Umową, stanowiącą załącznik numer 4 do Umowy. Wykonawca zapewnia, że lista robót i materiałów, opisana w ofercie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera wszystkie roboty i materiały niezbędne do osiągnięcia rezultatu, o którym mowa w ust.3 §2
  2. Jeżeli w ofercie, o której mowa w ustępie powyżej, zawarta jest marka materiału lub konkretny produkt, Wykonawca nie jest upoważniony do jego samodzielnej zamiany na inny produkt, chyba że uzyska od Inwestora pisemną lub e-mailową zgodę na taką zamianę.

§5
Etapy wykonania robót
  1. Przez oddanie etapu realizacji robót Strony rozumieją sporządzenie pisemnego protokołu odbioru częściowego, potwierdzającego oddanie przez Wykonawcę i odebranie przez Inwestora zakończonego etapu robót, zaopatrzonego w adnotację „Bez usterek”. Protokoły odbioru częściowego podpisane przez Wykonawcę i Inwestora będą stanowić podstawę wystawienia faktury Vat na zapłatę odpowiedniej części wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy. Jeżeli Inwestor ustanowił dodatkowo inspektora nadzoru, dla oddania etapu realizacji Budynku niezbędna jest także pisemna zgoda tego inspektora. Wzór protokołu odbioru częściowego stanowi załącznik numer 5 do Umowy.
  2. Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Inwestora o wszelkich przeszkodach mających wpływ na niewywiązanie się przez Wykonawcę z umówionego terminu wykonania obiektu.
  3. Jeżeli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, Inwestor może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania tych robót.